1 . .. ̻
. .. -... (58)
2
- - , , . , , ... (84)
3 . ..
... (85)
 
4 . .. -
... (132)
5 . ..
... (5)
6 . ..
... (8)
7
... (7)
8 . ..
; ; ... (61)
9 .
; ; ... (62)
10 -
; ... (13)
11 . ..
... (90)
12
, - , ... (59)
13 ""
, . 20 , ... (0)
 
14
. - () - . ... (60)
15 6 -
; ... (76)
16 1 . ..
... (10)
17 1 . ..
... (4)
18 1 . ..
... (81)
19 1 . ..
... (67)
20 1 . ..
... (0)
21 1 . ..
... (56)
22 1 . .. -
... (3)
23 1 . ..
... (0)
 
24 1 . ..
... (168)
25 1 . ..
... (3)
26 10 ( )
; ... (116)
27 10 ( )
... (60)
28 11
... (58)
29 11 -
; ... (2)
30 13
... (59)
31 13
... (7)
32 13
... (62)
33 13
... (68)
 
34 14 . ..
... (62)
35 14 . ..
... (2)
36 14 . .. -
... (5)
37 14 . ..
... (113)
38 15 . ..
; ... (64)
39 15 . ..
... (70)
40 17
... (74)
41 19
... (64)
42 20
... (65)
43 23 .
... (60)
 
44 23 .
... (63)
45 23 .
... (68)
46 24
... (2)
47 24
... (113)
48 24
... (0)
49 29 . ..
... (3)
50 29 . ..
... (146)
: 113
1, 2, 3, 2009-2023