1 . .. ̻
. .. -... (67)
2
- - , , . , , ... (127)
3 . ..
... (25)
 
4 . .. -
... (67)
5 . ..
... (20)
6 . ..
... (32)
7
... (28)
8 . ..
; ; ... (78)
9 .
; ; ... (21)
10 -
; ... (30)
11 . ..
... (65)
12
, - , ... (70)
13 ""
, . 20 , ... (22)
 
14
. - () - . ... (54)
15 6 -
; ... (67)
16 1 . ..
... (27)
17 1 . ..
... (18)
18 1 . ..
... (85)
19 1 . ..
... (30)
20 1 . ..
... (46)
21 1 . ..
... (35)
22 1 . .. -
... (35)
23 1 . ..
... (26)
 
24 1 . ..
... (88)
25 1 . ..
... (28)
26 10 ( )
; ... (188)
27 10 ( )
... (28)
28 11
... (26)
29 11 -
; ... (28)
30 13
... (20)
31 13
... (33)
32 13
... (18)
33 13
... (17)
 
34 14 . ..
... (22)
35 14 . ..
... (23)
36 14 . .. -
... (36)
37 14 . ..
... (36)
38 15 . ..
; ... (21)
39 15 . ..
... (23)
40 17
... (76)
41 19
... (74)
42 20
... (26)
43 23 .
... (43)
 
44 23 .
... (34)
45 23 .
... (31)
46 24
... (35)
47 24
... (134)
48 24
... (33)
49 29 . ..
... (27)
50 29 . ..
... (134)
: 113
1, 2, 3, 2009-2021