1 . .. ̻
. .. -... (41)
2
- - , , . , , ... (252)
3 . ..
... (288)
 
4 . .. -
... (278)
5 . ..
... (253)
6 . ..
... (251)
7
... (35)
8 . ..
; ; ... (299)
9 .
; ; ... (256)
10 -
; ... (261)
11 . ..
... (324)
12
, - , ... (52)
13 ""
, . 20 , ... (20)
 
14
. - () - . ... (39)
15 6 -
; ... (298)
16 1 . ..
... (255)
17 1 . ..
... (246)
18 1 . ..
... (279)
19 1 . ..
... (258)
20 1 . ..
... (249)
21 1 . ..
... (300)
22 1 . .. -
... (253)
23 1 . ..
... (257)
 
24 1 . ..
... (297)
25 1 . ..
... (250)
26 10 ( )
; ... (368)
27 10 ( )
... (24)
28 11
... (26)
29 11 -
; ... (38)
30 13
... (65)
31 13
... (33)
32 13
... (37)
33 13
... (250)
 
34 14 . ..
... (303)
35 14 . ..
... (252)
36 14 . .. -
... (266)
37 14 . ..
... (334)
38 15 . ..
; ... (270)
39 15 . ..
... (77)
40 17
... (68)
41 19
... (59)
42 20
... (25)
43 23 .
... (32)
 
44 23 .
... (293)
45 23 .
... (298)
46 24
... (251)
47 24
... (345)
48 24
... (29)
49 29 . ..
... (22)
50 29 . ..
... (349)
: 113
1, 2, 3, 2009-2021