1 . .. ̻
. .. -... (47)
2
- - , , . , , ... (132)
3 . ..
... (169)
 
4 . .. -
... (123)
5 . ..
... (11)
6 . ..
... (18)
7
... (13)
8 . ..
; ; ... (56)
9 .
; ; ... (126)
10 -
; ... (18)
11 . ..
... (116)
12
, - , ... (82)
13 ""
, . 20 , ... (14)
 
14
. - () - . ... (54)
15 6 -
; ... (53)
16 1 . ..
... (3)
17 1 . ..
... (4)
18 1 . ..
... (56)
19 1 . ..
... (61)
20 1 . ..
... (22)
21 1 . ..
... (53)
22 1 . .. -
... (9)
23 1 . ..
... (14)
 
24 1 . ..
... (94)
25 1 . ..
... (63)
26 10 ( )
; ... (137)
27 10 ( )
... (78)
28 11
... (75)
29 11 -
; ... (20)
30 13
... (87)
31 13
... (62)
32 13
... (65)
33 13
... (80)
 
34 14 . ..
... (56)
35 14 . ..
... (11)
36 14 . .. -
... (17)
37 14 . ..
... (3)
38 15 . ..
; ... (82)
39 15 . ..
... (187)
40 17
... (58)
41 19
... (55)
42 20
... (143)
43 23 .
... (5)
 
44 23 .
... (82)
45 23 .
... (82)
46 24
... (8)
47 24
... (57)
48 24
... (3)
49 29 . ..
... (48)
50 29 . ..
... (72)
: 113
1, 2, 3, 2009-2022